Wake Zeist

Stilstaan voor vluchtelingen

Elke 1e zondag van de maand staan we stil.
Bij vreemdelingendetentie.
Bij mensen die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten.
Bij levens die stilstaan buiten ons blikveld. 
Bij Human. Bij Rights.

Wij hielden voor het eerst een wake in november 2005, toen na de Schipholbrand 11 doden te betreuren waren, en mensen na de ramp werden overgeplaatst naar Zeist.

Wij zullen waken zolang er mensen zonder strafblad in Zeist vast zitten, namens de Raad van Kerken Zeist en Soest/Soesterberg.

Hebt u interesse in onze persberichten, meld u dan aan via de contactpagina.

Informatie over de betrokken instanties en het vluchtelingenwerk in Zeist staan op de vluchtelingenwijzer.

TELEFOONKAARTEN EN ANDERE HULP

Ook dit jaar willen we alle ingeslotenen met kerstmis een telefoonkaart geven en spullen voor de activiteitenbegeleiding. Doet u (weer) mee? Het is iets dat we heel concreet voor deze mensen kunnen doen. Mocht Zeist straks sluiten, dan gaat alles wat over is naar Rotterdam of Schiphol. De doelgroep blijft gelijk.
 
Giften zijn welkom op bankrekening NL25 INGB 0007 4540 20 tnv Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist.

De Kruispost in Amsterdam

Bij De Kruispost zijn ongeveer 3.500 mensen geregistreerd. Zij komen uit alle windstreken. Naar een schatting van de GGD Amsterdam zijn er tussen de 15-20.000 illegalen in deze stad aanwezig….

Artsen werken aldaar op vrijwillige basis. Daarnaast zijn ook andere hulpverleners actief zoals een maatschappelijk werkster, psycholoog en een jurist.
Voor een kleine vergoeding kan een patiënt ook doorverwezen worden naar de tandarts. Ook heeft de Kruispost een chirurg en een dermatoloog bereid gevonden om tegen een sterk gereduceerde prijs een consultatie of kleine ingreep te verrichten.

De tandarts trekt alleen tanden en kiezen. U kunt zich niet voorstellen hoeveel mensen wij zien met ernstige gebitsafwijkingen t.g.v. cariës. Er zijn dan geen andere mogelijkheden meer dan alleen kiezen trekken. Meestal zijn het tandartsen in opleiding die op de KP werken. Zij zijn bijna klaar met hun opleiding. Zij hebben nooit geleerd kiezen te trekken. Hier kunnen zij worden geschoold. Wrang maar waar…. En over goede gebitsverzorging in het algemeen wil ik het al helemaal niet hebben….

Het overgrote deel van onze populatie is niet gedocumenteerd. Zij wonen veelal ook illegaal of hebben geen duidelijke vaste verblijfplaats.
U kunt zich voorstellen dat de persoonlijke hygiëne dan vaak ook zeer te wensen overlaat…. Om de hoek – bij De Kloof - kunnen daklozen zich douchen en voor een zeer kleine bijdrage hun kleren laten wassen. Maar toch komen bij bepaalde aandoeningen zoals diabetes hele ernstig huidinfecties voor bij relatief kleine wondjes. En dan praat ik nog niet eens over een open been – in ons jargon een ulcus cruris.

We moeten helaas vaststellen dat de overheid een dubbele agenda voert. Zij trekt niet hard aan de uitzetting van uitgeprocedeerden. Zij vormen voor de arbeidsmarkt ook een welkome aanvulling. Indien nodig krijgen zij een tijdelijk BSN nummer en een tijdelijke ZV. Indien zij niet meer nodig zijn, wordt hen deze voorrechten weer ontnomen. Witte illegalen noemen wij hen.

U kunt zich voorstellen dat er ernstige tot zeer ernstige psychosociale problemen zich voordoen onder deze populatie. Vooral het uitzichtloze vooruitzicht, dat er nooit een einde komt aan hun situatie.

Bij chronische ziekten zoals diabetes of hoge bloeddruk is het nauwelijks mogelijk om naar Nederlandse maatstaven adequate zorg te bieden. De controles zijn vaak incidenteel. De kosten voor laboratorium voor de meesten niet te dragen. Gelukkig zijn er diverse privé potjes wel vergoedingen mogelijk zijn voor geneesmiddelen.

Als medici zijn we erg gespitst op tuberculose. Het klachtenpatroon is zeer divers. Aangezien deze aandoening in onze samenleving nauwelijks of niet voorkomt, moeten wij vaststellen dat in deze populatie het voorkomen van tbc behoorlijk hoog is. De GGD Amsterdam biedt voor opsporing alle benodigde mogelijkheden. Voor de patiënt wordt geen belemmering opgeworpen. Uiteraard dient dit ook een belang van onze eigen Nederlandse samenleving……
Want recent zag ik een patiënt met TBC bij wie ook een mogelijke longtumor was vastgesteld in een ziekenhuis X. Doch hem werd aldaar te verstaan te gegeven dat zij geen verder onderzoek wilden inzetten. Gelukkig vinden wij in het VU MC een ‘safe haven’. Want zij denken daar allereerst aan de mens! En zij hebben daar altijd ergens een potje. Al is het maar voor een bepaald wetenschappelijk onderzoek…….

Vroeger werden ook geneesmiddelen aan patiënten gratis meegegeven. De Inspectie heeft dit recent na een inval verboden……

Een groot deel van de artsen werken op de Kruispost als pensionado. De meesten hebben hun registratie niet meer. De Inspectie wil dit veranderen. In overleg met de KNMG is besloten dat een registratie als basisarts voldoende is. U kunt zich voorstellen dat de Gemeente Amsterdam ook grote voordelen heeft bij een goed functionerende KP. De meeste artsen zijn namelijk zeer ervaren en zeer gemotiveerd!

Komt er voor velen ooit een einde aan deze uitzichtloze situaties? Ik betwijfel het. Maar in het algemeen kun je stellen dat de situatie in hun land van herkomst nog veel slechter is. En er leeft bij hen ook vaak de hoop: ooit zal het beter worden….

Detentiecentrum exposeert ihkv Kerk & Kunst: "Vonk!" op 21 mei 2016

Telefoonkaartenactie voor vreemdelingen in detentie

Telefoonkaartenactie voor vreemdelingen in detentie

Ook dit jaar willen we met Kerst alle vreemdelingen in detentie een telefoonkaart willen geven.

Zeker rond Kerst en Oud- en Nieuw is het voor de ingesloten mensen van groot belang om hun familie en vrienden te kunnen bellen. Maar bellen (via een officiële telefoon, mobieltjes verboden) kost geld. Daarom is een telefoonkaart een zeer welkom cadeau. Er zitten momenteel ongeveer 155 mensen in Zeist. Dit is buiten de gezinnen in de gezinsopvang gerekend. Ook zij hebben onze aandacht.

Doet u (weer) mee? Uw kunt uw bijdrage graag overmaken aan:

Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen In Zeist (SAVIZ) 

Bankrekening 7454020

IBAN NL25INGB0007454020

Onder vermelding: telefoonkaarten

NB adresseer volledig, inclusief de woorden In Zeist, anders komt het geld terug.

Raden van Kerken Zeist, Soest en Soesterberg

Wake Zeist op tv

De wake in de stromende regen van december 2014 speelde een rol in het EO-programma Geloof en een Hoop Liefde van 12 februari 2015. Klik hier en kijk de uitzending terug.

125 Wakes in de pers - AD -

Op 7 maart 2016 is van Femke Remmers een artikel over 125 Wakes in het Algemeen Dagblad verschenen. 125 wakes voor gedetineerde vluchtelingen in Zeist