Alle Goeds

december 2012

Situatie nu  2 december 2012  Wake Detentiecentrum Kamp van Zeist

Na aantreden van het nieuwe kabinet is de vraag hoe de voor de vreemdelingendetentie verantwoordelijke bewindspersoon zich opstelt. Dit betreft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer F. Teeven. Wij zullen het wellicht nog vaak over hem hebben. Hij  gaf op 6 november jl.  schriftelijk  antwoord op Kamervragen over een zieke Burundese vrouw van 67 jaar die reeds acht maanden in vreemdelingendetentie zat. Inmiddels heeft de Raad van State in hoger beroep een uitspraak gedaan, waardoor zij niet meer in detentie zit, maar wel het land moet verlaten. Het begon met een krantenbericht in het Nederlands Dagblad van 6 oktober jl. onder de titel Vernederende behandeling Jacqueline moet stoppen.  Wij citeren nu een paar uitspraken uit het antwoord, die een aanwijzing zouden kunnen zijn hoe de staatssecretaris gaat optreden:

Antwoord op vragen over het detineren van mensen ouder dan 65 jaar die medische klachten hebben:

Indien niet met een lichter middel kan worden volstaan, bijvoorbeeld omdat er een concrete reden is te vrezen dat betrokkene zich niet aan een toezichtsmaatregel zal houden, wordt de vreemdeling in beginsel in bewaring gesteld. De Nederlandse overheid voldoet aan de bepaling uit de Europese terugkeerrichtlijn, die stelt dat bijzondere aandacht wordt besteed aan de

situatie van kwetsbare personen. Personen die extra zorg behoeven worden op een afdeling voor extra zorg geplaatst, waar extra zorg, structuur en aandacht worden geboden. Voor alle ingeslotenen is medische zorg naar behoefte beschikbaar, met het activiteitenaanbod wordt ruim aandacht besteed aan het welzijn van ingeslotenen. Aan de bepaling of een ingeslotene niet detentiegeschikt is ligt een individuele beoordeling door een arts ten grondslag. De arts beoordeelt onder andere aan de hand van de mate waarin de ingeslotene voor zijn algemene dagelijkse levensverrichtingen afhankelijk is van hulp van anderen.

Antwoord op een volgende vraag over het detineren van oudere, zieke mensen:

Ik acht het van belang dat in alle gevallen een afweging wordt gemaakt of met een lichter middel kan worden volstaan. Dat houdt in dat de individuele situatie van de vreemdeling leidend is voor de toepasselijke toezichtmaatregel. Daarbij bestaat nadrukkelijk aandacht voor kwetsbare groepen als minderjarigen of vreemdelingen met medische problemen. In het kader van het vreemdelingentoezicht wordt door de Hulpofficier van Justitie van de Vreemdelingenpolitie en van de Koninklijke Marechaussee ook altijd een belangenafweging gemaakt, waarbij ook eerst gekeken wordt naar alternatieven voor vreemdelingenbewaring.

Als gevolg van de Europese Terugkeerrichtlijn geldt er in beginsel een maximale duur voor vreemdelingenbewaring van 6 maanden. Deze mag worden verlengd tot 18 maanden als betrokkene niet meewerkt aan het vertrek of als de benodigde documentatie uit het land waar naar toe moet worden uitgezet op zich laat wachten. Voor ouderen is in dit kader geen apart maximum gesteld. 

Ik laat reacties op deze uitspraken over aan mensen die bekend zijn met de situatie hierbinnen. De zwijgplicht van wie hier werken belet ons zicht erop. Het was mij niet bekend dat er een afdeling voor extra zorg in dit Detentiecentrum functioneerde, noch dat medische zorg naar behoefte beschikbaar is. Begrijp ik nu, dat de individuele beoordeling van de arts van de detentiegeschiktheid van de gedetineerde, met name onder andere gaat over de mate waarin iemand zonder hulp naar het toilet kan. Alsof de geestelijke druk niet primair geldt.

Wij wensen de staatssecretaris in het belang van degenen die onder zijn hoede verkeren wijsheid, menselijkheid, vrede en alle goeds.